شروع یک پایان

12 سپتامبر 14

دنیا
علی (ع) را دید
ودیگر
کسی به چشمش نیامد
وآنکه
علی(ع)را دید
دنیا را ندید!